6

એક દિવસીય વિચાર ગોષ્ઠી

ગુજરાત મુંબઈ રેશનાલીસ્ટ એસોસીએશન તથા લો કોલેજ પાલનપુર દ્વારા આયોજિત એક દિવસીય વિચાર ગોષ્ઠી

ડૉ. સુજાઅત વલીનું “ધર્મ અને વિજ્ઞાન” ઉપર વક્તવ્ય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *