“ચમત્કારી બાપુ”

“ચમત્કારી બાપુ”
-નું સ્ટીંગ ઓપરેશન
કહોતો ગ્લાસમાં રૂપિયા કેવી રીતે આવ્યા?