“ચમત્કારી બાપુ”

“ચમત્કારી બાપુ” -નું સ્ટીંગ ઓપરેશન કહોતો ગ્લાસમાં રૂપિયા કેવી રીતે આવ્યા?